Da li imate preko 18 godina?

Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?

Konferencija pod ovim imenom održaće se u AKUD Branko Krsmanović (Balkanska 4) 10. i 11. oktobra 2017. u periodu od 18 do 21h.

Autor:
3
0

Konferencija „Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“ deo je projekta „Lekcije o odbrani“ koji realizuje udruženje KURS. Konferencija okuplja učesnike i učesnice sa područja bivše Jugoslavije: Vidu Knežević, Gala Kirna, Miklavža Komelja, članice zagrebačkog kustoskog kolektiva BLOK – Ivanu Hanaček, Anu Kutleša i Vesnu Vuković i članove grupe KURS – Miloša Miletića i Mirjanu Radovanović. Svi učesnici i učesnice su jedan deo svoje istraživačke prakse posvetili analizi različitih aspekata kulturne delatnosti i njene sprege sa revolucionarnim zbivanjima, pre svega u prvoj polovini XX veka.

Specifične teme istraživanja imaju svoje zajedničke problemske tačke u preispitivanju određenih specifičnosti kulturno- umetničkog delovanja, kao što su: mogućnost drugačijeg načina proizvodnje kulturnog sadržaja, kolektivno umetničko stvaranje, te proces demokratizacije kulturno-umetničkog sadržaja, i u krajnoj instanci revolucionarno delovanje kroz i unutar polja kulture. Rezultati istraživanja biće objavljeni u zborniku „Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“.

Antifašističke pesme, specijalno izdanje povodom proslave Okt. revolucije (Narodni muzej Užice, 1941)

10. oktobar

Gal Kirn

„Ejzenštajn, Vertov i Medvedkin: Revolucionarna ‚kinofikacija„ i nastanak komunističke subjektivnosti“

Gal Kirn analizira tri reditelja i njihov rad na polju ranog sovjetskog filma. Kako će pokazati, kroz primere filmova trojice autora, novi sovjetski film je trebalo da “nastavi” revoluciju, tj. “da izgradi socijalizam u perspektivi/pogledu novog društva”. Kroz analizu načina proizvodnje, distribucije ali i inovacije u procesu montaže, Kirn ilustruje na koji način su autori pokušavali da doprinesu promeni ne samo filmske nego i drušvene paradigme: „filmadžije su do tad samo reprezentirali svet, vreme je da ga promijenimo.“ Rani sovjetski film i praksa ovih autora važna je početna tačka kada se govori o proizvodnji umetnosti drugim sredstvima na teritoriji Kraljevine Jugoslavije u periodu nadolazećeg fašizma kao i tokom Narodnooslobodilačke borbe kada kulturni radnici i umetnici aktivno učestvuju u revolucionarnim zbivanjima.

Iz filma “Štrajk” (Sergej Ejzenštajn, 1925)

BLOK (Ivana Hanaček, Ana Kutleša, Vesna Vuković)

„Problem umjetnosti kolektiva: Slučaj Udruženja umjetnika Zemlja“

BLOK će predstaviti svoje istraživanje u kojem nude novo čitanje delovanja zagrebačke grupe Zemlja. U svojoj analizi, pored značaja i problema koje sa sobom nosi kolektivni umetnički rad, ističu i ideološku izgradnju i opredeljenje jednog dela Zemljaša, koji su u velikoj meri bili definisani kroz vezu sa Komunističkom partijom Jugoslavije. Upravo se na planu ideološkog određenja javljaju problemi i sukobi unutar kolektiva, što se pokazuje i razlazom uslovljenim sukobom na književnoj levici koji je presudno odredio sve kasnije interpretacije rada kolektiva.

Đorđe Andrejević Kun, Nada Andrejević i Bora Nešković u Jajcu decembra 1943. godine (izvor: znaci.net)

11. oktobar

Miklavž Komelj

„Od nadrealističke do partizanske revolucije“

Miklavž Komelj analizira slučaj jugoslovenskih nadrealista i pokazuje koliko je ovaj pokret na tlu Kraljevine Jugoslavije imao uticaja u kreiranju revolucionarnih zbivanja i stvaranju novog društvenog uređenja. Iako nepravedno zapostavljeni na internacionalnoj nadrealističkoj sceni, kako ističe Komelj, pojedini članovi pokreta priključivanje NOP-u doživeli su kao svojevrsni nastavak svog umetničkog delovanja, što nas upućuje na neophodnost ponovnog čitanja predratne prakse jugoslovenskih nadrealista, posebno događaja oko njihovog „sukoba“ 1929. godine.

Kulturno-umetnički odsek ZAVNOH-a, 1943 (Izvor: znaci.net)

Vida Knežević

„Ilegalna grupa Život i levi umetnički front. Pitanje umetničkog organizovanja.“

Vida Knežević se bavi (novom) interpretacijom beogradske (leve) umetničke scene tridesetih godina XX veka. Kao glavni akter ističe se grupa Život koja je delovala u ilegali, pre svega zbog jakih veza članova grupe sa rukovodstvom KPJ, pa iza nje nije ostalo pisanih tragova (za razliku od Zemlje). Autorka prati razvoj grupe i njene uloge u ideološkom usmerenju jednog dela umetničke scene kroz niz ključnih događaja kao što su: izložba Mirka Kujačića, slučaj “Bojkotaša” i organizovanje izložbe “Salon nazavisnih”. Umetnička praksa i zahtevi koji su isticani u borbama umetnika okupljenih oko grupe Život, svoje dodatno uobličenje će dobiti tokom NOB-a, a veliki broj protagonista će zauzeti ključne uloge u rukovodstvu revolucionarnog pokreta i prvim institucijama nove federativne Jugoslavije.

Kulturna četa u Užicu 1941 (Narodni muzej Užice)

KURS (Miloš Miletić i Mirjana Radovanović)

“Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a”

U okviru konferencije KURS će predstaviti svoje ovogodišnje istraživanje koje je ujedno i nastavak teme koja je obrađena u publikaciji Lekcije o odbrani: Prilozi za analizu kulturne delatnosti NOP-a (http://www.udruzenjekurs.org/projekti/lekcije-o-odbrani/). Ove godine je fokus stavljen na događaje koji su usledili nakon II zasedanja AVNOJ-a. Razvoj situacije na frontu je neminovno uticao na kulturnu delatnost u NOP-u, ali isto tako i politika rukovodstva pokreta i KPJ, koja je težila ka izgradnji novog oblika državnog uređenja. Kultura postaje podređena delovanju ka spolja nasuprot ulozi koju je imala u prve dve godine rata i delovanju ka unutra. Tokom 1944. godine kulturno polje će doživeti prva uobličenja u duhu buduće federativne države, a prvi zakonski akti novih organa vlastie će biti doneti krajem 1944. i početkom 1945. godine. Iako će polje kulturnog stvaralaštva sve više biti kontrolisano i profesionalizovano, nesumnjivo je da emancipatorski potencijal nije izgubljen, pre svega na polju demokratizacije kulture.

Kulturna četa u Užicu 1941 (Narodni muzej Užice)

U godini obeležavanja stogodišnjice Oktobarske revolucije, konferencija i prateći zbornik imaju za cilj da podsećanjem na značajne prakse iz prošlosti potaknu na delovanja u polju kulture danas, kako bi umetnost doprinela (još uvek) marginalizovanim borbama za drugačije društvo.

Konferencija „Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?“ je realizovana uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe iz sredstava nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: